Uloga univerziteta
Univerzitet je institucija višeg obrazovanja koja ima izuzetan značaj u sistemu edukacije. Svaka nacija očekuje od svojih univerziteta da budu lideri u raznim naučnim oblastima i istraživanjima.
Sekundarna uloga univerziteta je da kod svojih studenata izgradi mentalni stav, da im pomogne u kreiranju njihovog rasudjivanja, nezavisnog razmišljanja i izgradnji karaktera, da bi postali kompetentni da budu lideri u društvu.
Univerzitet treba da bude blizak narodu i da proizvodi originalne mislioce, i zato se oni grade u srcima industrijskih gradova gde su u bliskom kontaktu sa svakodnevnim životom, jer on ima i socijalnu funkciju.
Univerziteti učestvuju u izgradnji nacionalne kulture, pa i same budućnosti jedne nacije jer ona zavisi od razvoja nauke i tehnološkog napretka. Tehnologija je rezultat naučnog znanja koje je koncentrisano na samim univerzitetima, a stagniranje u tehnološkim inovacijama dovodi do stagnacije društva u celini.
Univerzitet treba da prosvetli um, oslobodi intelekt i kreira strast za učenjem.

Istorija univerziteta
Reč univerzitet potiče iz latinskog Universitas koja generalno znači ‘odredjeni broj osoba koje su povezane u jedno telo, u jednu zajednicu, u društvo’.
Prvi univerzitet na svetu osnovao je u Vizantiji car Teodosije II 27. februara 425. godine, dok je univerzitet u Bolonji koji važi za najstariji osnovan znatno kasnije, 1088. godine. Na univerzitetu u Konstantinopolju predavao je 31 profesor, a kao predmeti predavale su se grčka i latinska gramatika i retorika, pravo, filozofija, medicina, aritmetika, geometrija, astronomija i muzika.
Prvi univerzitet u Evropi je formiran u Bolonji 1088., drugi 1150. u Parizu a treći je Oksfordski univerzitet koji je nastao 1167. godine.
Prvi rani moderni univerziteti su počeli da se formiraju u Evropi krajem 15-og veka, a prvi moderni u 19-om veku. Sa nastankom modernih univerziteta religija ne igra više dominantnu ulogu u njihovom radu.

Univerzitet u Beogradu
Beogradski univerzitet je najviša obrazovna institucija Beograda i Srbije i u svom sastavu ima 31 fakultet, 8 naučnih instituta i biblioteku. Fakulteti su organizovani u 4 grupacije: društveno-humanističke nauke, medicinske nauke, prirodno-matematičke nauke i tehničko-tehnološke nauke.
Univerzitet je formalno osnovan 27. februara 1905. i imao je 3 fakulteta: filozofski, pravni i tehnički. Nalazio se u Kapetan Mišinom zdanju, gde se danas nalazi rektorat univerziteta u Beogradu.
Danas se u njemu obrazuje oko 60.000 studenata na oko 150 programa osnovnih studija, oko 1700 postdiplomaca na magistarskim studijama i značajan broj na specijalističkim studijama.
Univerzitet u Beogradu je od osnivanja završilo približno 260.000 diplomiranih stručnjaka raznih profila, oko 14.000 magistara i oko 8.500 doktora nauka.

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.